Nhịp đơn, nhịp phức, nhịp hỗn hợp là gì?

Heart beat premium iconNhịp đơn, nhịp phức, nhịp hỗn hợp là gì?Heart beat premium icon

1 free iconNhịp đơn
Là loại nhịp chỉ có một trọng âm trong mỗi ô nhịp (VD: nhịp 2/4 hay nhịp 3/4)
Two free iconNhịp phức
Nhịp phức còn được gọi là nhịp kép, được tạo bởi các nhịp đơn cùng loại, vì thế mà chúng có thêm một trọng âm
Có các loại nhịp phức sau:
Plus free icon Loại nhịp có 4 phách như nhịp 4/4
Plus free icon Loại nhịp có 6 phách như nhịp 6/8
Three free iconNhịp hỗn hợp
Là loại nhịp kết hợp các nhịp đơn khác nhau
VD: Nhịp hỗn hợp gồm 5 phách:
Plus free icon Nhịp 5/4 = 2/4 + 3/4 thì trọng âm rơi vào phách 1 và phách 3
Plus free icon Nhịp 5/4 = 3/4 + 2/4 thì trọng âm rơi vào phách 1 và phách 4

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *