DẤU NHẮC LẠI VÀ KHUNG THAY ĐỔI

DẤU NHẮC LẠI VÀ KHUNG THAY ĐỔI

Party premium iconKhi gặp bài hát hay bản nhạc có khung thay đổi.
Lần 1 chúng ta thực hiện từ đầu đến những ô nhịp trong khung thay đổi số 1.
Lần 2 chúng ta thực hiện từ đầu hoặc theo dấu nhắc lại đến những ô nhịp trong khung thay đổi thứ 2.
Ví dụ: Ở đoạn nhạc dưới đây chúng ta thực hiện như sau:
Lần 1: Đàn hoặc hát từ ô nhịp số 1 đến ô nhịp số 6 ( ô nhịp số 6 nằm trong khung thay đổi số 1).
Lần 2: chúng ta đàn hoặc hát từ ô nhịp số 3 ( theo yêu cầu của dấu nhắc lại) đến ô nhịp số 4, số 5 bỏ qua ô nhịp số 6, diễn tiếp đến ô nhịp số 7 và số 8. ( ô nhịp số 7,8 nằm trong khung thay đổi số 2)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *